Odwiedzin: 145131
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Jesień duchowa :)
   Zmiany, które znamy z naszego życia, są niezwykle pouczającym materiałem do przemyśleń na co dzień. Życie osobiste, zajęcia, praca, rozterki i żale, radość i ból - to znane wszystkim określenia, z którymi wiąże się mnóstwo subiektywnych skojarzeń. Każdy z nas mógłby napisać wielką księgę, w której zawarte zostałyby tysiące tysięcy podobnych opisów oraz najbardziej racjonalne definicje takich stanów ducha.
     Jesień, która objęła nas w swoje ramiona, zwykle kojarzy się ze smutkiem, szarością i prostotą barw, także tych duchowych. Nie powinno jednak mieć to miejsca, ponieważ każda przemiana uczy nas swoistej pokory w odbiorze bodźców świata, który nas otacza. Pora roku, która działa podobnie jak przedwiośnie i sama wiosna, jednak jej kierunek może być określony jako zupełnie przeciwstawny wspomnianym - także posiada swoje uroki. Naszym zadaniem jest budowanie na takich małych, osobistych odkryciach, odkrywanie samego siebie oraz stawianie pytań.
     W jaki sposób jesień wpływa na nasze samopoczucie i dlaczego tak się dzieje? Możemy z radością porównać to pytanie, z sytuacją w przedeniu Wielkiego Postu, gdy w podobny sposób wątpliwości oplatają nasze umysły i odczuwamy dziwny niepokój. Wiemy, z pouczeń osób duchownych, że jest to niepokój od szatana, który nienawidzi naszej dobrej działalności i oczekuje jedynie upadków duchowych.
     Taka sytuacja ma miejsce także teraz, gdy oczekujemy najgorszego, gdy boimy się długich nocy lub narzekamy na zbyt małą ilość czasu - o ileż bardziej powinni się tego bać mieszkańcy dalekiej północy, koła podbiegunowego a szczególnie krańcowych miejsc Ziemi? Jeśli więc TAM ludzie dają sobie w jakiś sposób radę, to dlaczego my mamy tracić wiarę?
     Jesień oznacza czas duchowego czuwania, czas przemiany przyzwyczajeń, by dążyć naprzód - pokora nam w tym pomoże, więc pogódźmy się z nadejściem jesieni ze względu na pokorę, która nauczy nas, w jaki sposób nasz strach przemienić w zupełną i niespodziewaną radość zmiany dotychczasowego sposobu życia. Niech grzeszna drzemka przeminie i odejdzie, wtedy żadne z niebezpieczeństw, które maluje przed nami zły, nie będą w stanie ugasić w nas ducha miłości ku Bogu, przejawiającej się w miłości do innych ludzi tylko dlatego, że są. Teologia uczy nas, że każdy człowiek to obraz Boży, więc zwróćmy większą uwagę nie na porę roku a na nowe możliwości samonaprawy, które ta pora symbolizuje.

Dodano: 02 pazdziernika 2010

Prawdziwy początek jesieni.
      Każdy dzień to zupełnie nowa karta w dziejach ludzkości - zupełnie nowa stronica osobistej Ewangelii w życiu każdego wiernego. Żyjąc w świecie, który rządzi się swoimi prawami, każdy z nas powinien dążyć do swoistej harmonii zależności i wydarzeń, jaką zdaje się wymagać na nas ten świat. Całe szczęście, w Klasztorze, życie przybiera inny wymiar i podporządkowane jest zupełnie innym wartościom. Najważniejszą z nich jest duchowy obraz człowieka, duchowość nas samych - tych, którzy świadczą o wartości monastycyzmu w obecnych czasach. 
       
Prawosławny monastycyzm zakłada wspólnotowość we wszystkim: cenobium jest tego najlepszym świadectwem. Są możliwe inne formy ascezy, jednak ta wydaje się najodpowiedniejszą w dążeniu do Królestwa niebieskiego. Zakłada więc nie tylko równowagę wewnętrzną, lecz także zewnętrzną - każdy z mnichów mieszka w takiej samej celi, wszyscy mają te same możliwości samorealizacji. Nie jest zabronione rozwijanie danych przez Boga talentów, jest pożądany intelektualny rozwój właśnie po to, by lepiej służyć światu.
          Zgodnie z zasadą monastycyzmu, mówiącą o równowadze pomiędzy modlitwą a pracą, Klasztor w Jabłecznej z radością podporządkował się wymogom jesieni, ona jest bowiem siłą sprawczą, ustaloną jeszcze podczas tworzenia wszechświata. To właśnie ona wymaga od nas podjęcia się prac polowych i ogrodniczych, które będą później efektywnie wpływały na nasze życie. Zdrowe odżywianie jest przecież kluczową kwestią współczesnego świata - my nie musimy poszukiwać, ponieważ wszystko mamy na miejscu.
           Poranek drugiego dnia oficjalnej jesieni oznaczał dla nas pracę przy zbiorze ziemniaków, popołudnie było już podporządkowane zbieraniu jabłek z naszego sadu. Radością było zrywanie tych owoców, ponieważ zupełnie jak winogrona zapełniły one gałęzie drzew. Wszystko to stanowiło podwójną satysfakcję dlatego, że wykonywaliśmy nasze monasterskie posłuszanije, rzecz najważniejszą w życiu każdego z nas. Zasada posłuszeństwa od wieków określa w monasterach prawosławnych prawidłowy ład i porządek wszystkiego, co istnieje. Ogromny szacunek do otaczającego nas świata wypracowały te proste czynności, które powinniśmy w odpowiedniej porze roku wykonać. To także należy do praw świata, który Bóg stworzył specjalnie z myślą o człowieku.

Dodano: 23 pazdziernika 2010

Nowy rok cerkiewny
      Dnia 1 (stary styl, juliański) 14 września (nowy styl, gregoriański) Kościół Prawosławny obchodzi uroczyście cerkownoje nowoletije, które zwane jest też Началом Индикта czyli Nowy Rok Kościelny.
    W VI w. za cesarza Justyniana I (527-565), w Kościele chrześcijańskim wprowadzono kalendarzowe wyliczanie świąt, zgodnie z zasadą indyktów lub indyktionów (łac. indictio - obwieszczenie), odpowiadające 15-letnim okresom opodatkowania poddanych. W Imperium Rzymskim pod tą nazwą kryła się cyfra, określająca wysokość potrzebnych środków do zebrania w danym roku. W ten sposób rok finansowy rozpoczynał się wraz z indictio, które ogłaszał cesarz. Co 15 lat miał miejsce przegląd stanu finansów państwa i ogłaszano wysokość podatków.  Niektórzy badacze twierdzą, że system ten ma egipskie korzenie. Oficjalne bizantyjskie indictio - Indykty Konstantyna Wielkiego lub Kalendarium konstantynopolitańskie, miało miejsce po raz pierwszy dnia 1 września 312 r.
     W Bizancjum Nowy Rok nie zawsze jednak rozpoczynał się 1 września. Zarówno na Wschodzie, jak i na łacińskim Zachodzie rozpowszechnione było tzw. marcowe kalendarium, gdzie za początek roku uznawano datę 1 marca lub dzień 25 marca (święto Zwiastowania NMP). Dlatego też świętowanie Nowego Indyktu w dniu 1 września należy określić jako zwyczaj postbizantyjski. 
     Tego dnia Kościół przytacza ewangeliczną opowieść o tym (Łk. 4, 16-22), jak Jezus Chrystus przeczytał w synagodze, w Nazarecie, fragment proroctwa Izajasza, mówiącego o nadejściu roku łaski Pana (Iz. 61, 1-2). W czytaniu tego fragmentu Ewangelii bizantyjczycy upatrywali bezpośrednie ukazanie Pana dla świętowania Nowego Roku. Tradycja każe tak sądzić, ponieważ Menologia Bazylego II (X wiek), mówi, że od tego czasu On podarował nam, chrześcijanom, to wielkie święto (PG. 117. Col. 21). 
     Znamiennym jest też fakt, że opowieść ewangeliczną tego dnia (1 września), podczas nabożeństwa rozpoczęcia Nowego Roku, czytał sam Patriarcha. W pobizantyjskim okresie Jego Świątobliwość osobiście czytał, prócz tego dnia, jeszcze trzy razy fragment Ewangelii: podczas nabożeństwa Jutrzni Wielkiego Piątku (pierwszy spośród 12 fragmentów Ewangelii), na Liturgii i podczas świątecznej Wieczerni w dniu Paschy - Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
     Na Rusi Nowy Rok aż do XV w. świętowano w dniu 1 marca. Świadczą o tym kronikarskie wpisy, min. św. Nestora Kronikarza, który - jak inni - rozpoczynał nowe zapisy właśnie od tej daty. Istnieją jednak świadectwa o zachowywaniu już od XIII w. tradycji nowoletija w dniu 1 września, gdzie czytano podczas nabożeństw specjalne teksty liturgiczne oraz modlitwy, jak też odpowiednie fragmenty Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Historia świadczy o istnieniu specjalnych rytów nabożeństwa rozpoczęcia Nowego Roku, które różniły się nawet od siebie: ryt moskiewski od rytu kijowskiego.
     Ostatni raz tego rodzaju nabożeństwo sprawowano 1 września 1699 r. - Piotr Wielki, zasiadający na cerkiewnym placu, w specjalnym tronie, przyjął z rąk Patriarchy błogosławieństwo i nastepnie, zwracając się do zebranego ludu, pozdrowił wszystkich z okazji Nowego Roku. Z jego osobą wiąże się przeniesienie państwowego Nowego Roku na dzień 1 stycznia.  1 I 1700 roku nabożeństwo cerkiewne ograniczało się do krótkiego molebna po sprawowanej Liturgii Św. - nie celebrowano już porządku rozpoczęcia Nowego Roku.
     Pomimo przeniesienia daty nowoletija na 1 stycznia, Kościół prawosławny zachowuje pierwotną tradycję dnia 1 września, zaliczając ten dzień do rzędu małych świąt Pańskich.

Dodano: 14 wrzesnia 2010


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej